Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27. srpna 2019 č. 380/19/ZK k bodu „Návrh klimatických opatření předložených místními občanskými iniciativami a reakce Libereckého kraje" vyvstal úkol zpracovat Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (dále jen „Akční plán") a předložit jej Zastupitelstvu LK k projednání.
Tvorba Akčního plánu byla zadána formou veřejné zakázky malého rozsahu. Dne 19. prosince 2019 byla uzavřena smlouva o dílo s neziskovou organizací CI2, o.p.s. Tato společnost se zaměřuje zejména na sledování indikátorů udržitelnosti, stanovování uhlíkové a ekologické stopy, environmentální reporting a tvorbu zpráv o životním prostředí, strategické plánování a klimatickou změnu (adaptaci na změnu klimatu) a s Libereckým krajem spolupracuje již od roku 2015.
 
 

Prohlášení o záměru, účelu a vizi klimatické politiky Libereckého kraje

Prohlášení o záměru, účelu a vizi klimatické politiky LK
S plným vědomím naléhavosti dopadů změny klimatu a pozornosti, kterou jim věnuje vědecká obec, evropské politiky, veřejná správa a samotní občané Libereckého kraje, se Liberecký kraj rozhodl zpracovat „Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021 - 2027". Prostřednictvím tohoto dokumentu se budou provádět konkrétní opatření Strategie rozvoje Libereckého kraje pro období 2021+ v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a klimaticky odpovědné politiky a veřejné správy kraje.

 

Účel klimatické politiky kraje

Liberecký kraj chce prostřednictvím APA ZK zintenzivnit politiku ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změně. Účelem je zvýšení připravenosti kraje a jeho obyvatel čelit dlouhodobému suchu, říčním povodním, vydatným srážkám a záplavám, zvyšování teplot a jejich extrémům a mimořádným výkyvům počasí. Budou navržena opatření ve všech sektorech, které tvoří strategii rozvoje kraje, které sníží zranitelnost a zvýší adaptivní kapacitu kraje. Ve všech krocích této politiky bude kraj dávat přednost adaptačním opatřením, která budou zároveň snižovat emise skleníkových plynů. V zájmu snížení emisního příspěvku kraje bude kraj sledovat emise vytvářené provozem vlastních zařízení a usilovat aktivně o jejich snižování. U adaptačních opatření bude vždy promýšlen přínos pro kvalitu života obyvatel i návštěvníků kraje. 
 

Vize klimatické politiky kraje

Liberecký kraj je místem pro plnohodnotný život obyvatel, pro které nebude změna klimatu jen hrozbou, ale – díky intenzivní realizaci adaptačních opatření – také příležitostí, například v oblasti rozvoje zejména přírodě blízkých opatření ve městech i krajině, nových technologií, pracovních příležitostí, nových postupů v zemědělství a lesnictví a podobně. Liberecký kraj je v této vizi také regionem, který usiluje o snížení emisí skleníkových plynů a chytrými klimatickými řešeními inspiruje provádění těchto opatření na národní i evropské úrovni.
 

Struktura plánu

 

Analytická část bude

 • hodnotit stávající nástroje kraje využitelné pro adaptaci na změnu klimatu
 • analyzovat dopad změny klimatu na území kraje z hlediska klimatických scénářů
 • hodnotit zranitelnost kraje na jednotlivé dopady
  • dlouhodobé sucho
  • povodně a přívalové povodně
  • zvyšování teplot
  • extrémní teploty
  • extrémní vítr
  • požáry vegetace
  • vydatné srážky
 • zahrnovat názor veřejnosti
 • poskytnout shrnutí východisek pro návrhovou část
 

Úvod 

- Prohlášení o záměru, účelu a vizi klimatické politiky Libereckého kraje 
- Usnesení zastupitelstva, zdůvodnění 
- Cíle plánu
 

Analýza strategických, finančních a plánovacích nástrojů kraje 

- Strategické a koncepční dokumenty kraje 
- Projekty na úrovni obcí/svazků obcí/regionů 
- Analýza finančních nástrojů  
- Analýza územně plánovací dokumentace a podkladů
- Hodnocení stávajících koncepčních dokumentů kraje a ORP
- Mapování potřeb veřejné správy
- Predikce dopadů zastavitelného území a zranitelnost kraje 
 

Analýza území a klimatických scénářů

- Dosavadní vývoj klimatu v ČR a Libereckém kraji 
- Klimatické scénáře a předpokládaný vývoj do roku 2090
- Popis území LK z hlediska předpokládaného vývoje klimatu 
 

Hodnocení zranitelnosti Libereckého kraje 

- Typologie území kraje z hlediska zranitelnosti
- Vyhodnocení (cca 80) indikátorů zranitelnosti v časové řadě 2015-2019 a jejich interpretace 
- Shrnutí zhodnocení zranitelnosti a rizik
 

Zapojení veřejnosti 

- Anketa mezi obyvateli a její výsledky
- Podněty od veřejnosti a neziskového sektoru 
 

Shrnutí předchozích částí, mapa rizik, prostorová analýza zranitelnosti 

- SWOT analýza 
- Souhrn doporučení pro návrhovou část 
- Mapové přílohy – analýza zranitelnosti
- Analytická část bude zpracována přibližně do poloviny května 2020.
- Navazující návrhová část plánu bude zpracována do června 2020.
- Kompletní akční plán bude projednán zastupitelstvem kraje v září 2020.
 

 

Stalo se - stane se

23.2.2021

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo Akční plán adaptace na změnu klimatu.

6.1.2021

Projednání návrhové části Akčního plánu v expertní poradní skupině  (online, od 14:00).

10.12.2020
Publikována pracovní verze návrhové části.

29.10.2020

Publikována pracovní verze mapové části akčního plánu včetně návodu, jak s ní pracovat.

26.10.2020

Projednání návrhu opatření k územnímu plánování.

30.9.2020

Jednání pracovní skupiny a poradní skupiny
Audiozáznam z jednání poradní skupiny dne 30.9.2020 (MP3, 88MB)
 

20.7.2020

Prezentace akčního plánu na poradě uvolněných radních
 

16.6.2020

Prezentace akčního plánu na pracovní skupině pro EVVO
 

31.5.2020

Dokončení a předání pracovní verze analytické části dokumentu
 

15.4.2020

Videokonference pracovní skupiny
 

26. 2. 2020

2. schůzka pracovní skupiny, ustavující jednání poradní skupiny
 

23. 1. 2020

1. schůzka pracovní skupiny, představení záměru Výboru pro zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje

  

Zpracování dokumentu

Zpracovatel

 

   CI2, o.p.s.    www.ci2.co.cz
 
Mirek Lupač, koordinátor prací, miroslav.lupac@ci2.co.cz
RNDr. Viktor Třebický odborný garant, viktor.trebicky@ci2.co.cz
Mgr. Daniel Tichý, expert, daniel.tichy@ci2.co.cz
Ing. arch.Petr Klápště, Ph.D.,expert, petr.klapste@naturesystems.cz
Mgr. Petr Pavelčík, expert petr.pavelcik@ci2.co.cz
 
 

Pracovní skupina

Pracovní skupina je tvořena zástupci zpracovatele a pracovníky Odboru životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Koordinátorkou pracovní skupiny je Ing. Tereza Pokorná.
 
 

Poradní skupina

Poradní skupina má 37 členů zastupujících 20 institucí. Kromě krajského úřadu jsou zastoupeni podnikatelé v zemědělství, pracovníci ochrany přírody a krajiny, hospodářské komory, správ povodí, Lesů ČR, hygienické služby, nestátních organizací a hnutí a další.

Vedoucím poradní skupiny je radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje, Václav Žídek (dříve Jiří Löffelmann).

 

Zpracování mapové části

Zpracování podkladů společnosti CI2 + dalších datových zdrojů prostředky mapového serveru geoportálu:  Help Service - Remote Sensing