Dotační programy

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Účel podpory A:
Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně
Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy
Zajištění stávajících vodních nádrží proti utonutí živočichů
 
Účel podpory B:
Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi
Podpora kastrace opuštěných a zdivočelých koček (Felis catus)
Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat
 
Účel podpory C: 
Údržba a obnova drobných památek v krajině
 

Lesnický fond

Dotační programy:  Podpora zmírnění následků sucha v lesích (v roce 2016 alokace 2 mil. Kč/rok) a   Podpora hospodaření v lesích (dlouhodobá alokace 4 mil. Kč, od roku  2020 2 mil. Kč/rok) – dotační programy zahrnují v zájmu ochrany lesa podporu opatření proti hmyzím škůdcům - pokládání a asanace lapáků a použití feromonových odparníků; další výchovný zásah s cílem zlepšování stavu lesních pozemků  
 

Fond ochrany vod

Program vodohospodářských akcí (zahrnuje podporu budování vodovodů, vodáren, nových vodních zdrojů) (pro rok 2020 alokace  20 mil. Kč, 2021 alokace 15 mil. Kč )  + individuální dotace (např. posílení vodního zdroje Příkrý 2 mil. Kč – rok 2019, výstavba nového vodního zdroje Václaví  1,6 mil. Kč – 2020,  rozšíření vodovodu Vítkovice -Vurmovka 1,13 mil -2021, náhrada nekapacitních vodních zdrojů a dostavba přivaděče Benecko -  Mrklov  2,925 mil. Kč)
 
 
Web pro dotace z oblasti životního prostředí: 
https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/
 

 

8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

Vyhlášení: 20. 12. 2023
Zahájení: 1.2.2024
Ukončení: 1.4.2024
Finanční alokace: 15.000.000Kč

 
Účel podpory:
  • tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině                   
  • obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv
  • regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení
  • tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží 
  • zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí
  • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích
 
Poradí vám:
Ing. Tereza Pokorná - správce programu
485 226 612, tereza.pokorna@kraj-lbc.cz
Ing. Radka Vlčková - vyjádření ochrany přírody
485 226 401, radka.vlckova@kraj-lbc.cz
 

 

Další zdroje financování

Sledujte možnosti finacování boje se suchem a nedostatkem vody na stránkách Ministrestva životního prostředí:
 
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
 
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.
 
 
 
 
Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima. Určeno pro rozvoj nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a přispět k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity. Program LIFE slouží i k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii.