Sucho a retence vody

Portál Sucho a retence vody v krajině si klade za cíl shromáždit dostupné podklady k vyhodnocování situace v Libereckém kraji.

Vedle našich zaběhlých mapovým úloh se vztahem k životnímu prostředí, publikovaných prostřednictvím geoportálu  (https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy) a povodňového portálu (https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy ) připravujeme tuto mapovou aplikaci, která bude mít ústřední témata: půda, sucho, retence vody v krajině.

Aplikace bude kromě obecného přehledu sloužit jako podklad pro hodnocení žádostí o dotace z grantového fondu Libereckého kraje na téma podpory retence vody v krajině

 

Video retence vody v krajině

Co pro podporu retence vody v krajině dělá Liberecký kraj?
Aktuálně například spustil dotační program: Podpora retence vody v krajině.

 

Komise pro adaptaci na změnu klimatu

Byla zřízena usnesením Rady Libereckého kraje č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020 jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny kliamtu. Předmětem činnosti je i koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

Stránky komise (statut, jednací řád, seznam členů, termíny jednání)

  

AKTUALITY

Dotace na projekty proti suchu

Připravte si projekty proti suchu, dotace běží do března! Nové programové období Operačního programu Životní prostředí se naplno rozjede začátkem příštího roku. Už nyní ale rezort MŽP nabízí obcím, městům a dalším žadatelům 100 milionů na kompletní projektovou přípravu opatření, která jim pomůžou lépe se adaptovat na změny klimatu, efektivně zadržovat vodu v krajině a předcházet rozlévání vodních toků a vzniku povodní. Žádosti je možné podávat do konce března. 

16.2.2021

Co najdete na portále

Připravili jsme pro vás zajímavé mapové úlohy. V mapách například najdete:


mapovou úlohu věnovanou půdám a databázi LPIS


data věnované analýze povrchu - digitální model reliéfu a povrchu, sklonitost terénu, expozici terénu...


družicové snímky z družice Sentinel 2A za období 2017-2020, včetně možnosti výpočtu různých vegetačních indexů (NDVI, NDWI,...)

Animace srážek - den po dni, od 1.1.2020  - úhrnné hodnoty srážek za 24 hodin. Nezapomeňte spustit animaci vpravo nahoře v mapě.

Mapa pro Akční plán adaptace na změnu klimatu

Nově najdete na portále sucho mapovou kompozici doplňující studii "Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje".

Mapa akčního plánu

Mapa akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Jak s portálem pracovat?

Podívejte se na krátké prezentační video s ukázkou možností některých nových funkcí (přidání družicového snímku, přidání mapové služby s podporou Web Mercator...).