Sucho a retence vody

Portál Sucho a retence vody v krajině si klade za cíl shromáždit dostupné podklady k vyhodnocování situace v Libereckém kraji.

Vedle našich zaběhlých mapovým úloh se vztahem k životnímu prostředí, publikovaných prostřednictvím geoportálu  (https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy) a povodňového portálu (https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy ) připravujeme tuto mapovou aplikaci, která bude mít ústřední témata: půda, sucho, retence vody v krajině.

Aplikace bude kromě obecného přehledu sloužit jako podklad pro hodnocení žádostí o dotace z grantového fondu Libereckého kraje na téma podpory retence vody v krajině

 

Video retence vody v krajině

Co pro podporu retence vody v krajině dělá Liberecký kraj?
Aktuálně například spustil dotační program: Podpora retence vody v krajině.

 

Aktuálně je portál ve stavu přípravy.

Co najdete na portále

Připravili jsme pro vás zajímavé mapové úlohy. V mapách například najdete:


mapovou úlohu věnovanou půdám a databázi LPIS


data věnované analýze povrchu - digitální model reliéfu a povrchu, sklonitost terénu, expozici terénu...


družicové snímky z družice Sentinel 2A za období 2017-2020, včetně možnosti výpočtu různých vegetačních indexů (NDVI, NDWI,...)

Mapa pro Akční plán adaptace na změnu klimatu

Nově najdete na portále sucho mapovou kompozici doplňující studii "Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje".

Mapa akčního plánu

Mapa akčního plánu adaptace na změnu klimatu

Jak s portálem pracovat?

Podívejte se na krátké prezentační video s ukázkou možností některých nových funkcí (přidání družicového snímku, přidání mapové služby s podporou Web Mercator...).