Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Plánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody se rozumí dokument, který je podkladem pro 

  • rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, která vydává vodoprávní úřad při zvládání sucha, 
  • vyhodnocování nutnosti svolat komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody ,
  • rozhodování komise pro sucho o opatřeních při stavu nedostatku vody. 

Hlavním cílem plánu pro sucho je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost.


Plán pro sucho obsahuje vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody, popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Plán pro sucho ve své hlavní části obsahuje návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při stavu nedostatku vody. Plán pro sucho se pořizuje pro území České republiky a pro území kraje .

 

 

Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

Zvládání sucha a stavu nedostatku vody řídí orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody ve spolupráci s dalšími zúčastněnými.

Řízení zahrnuje přípravu na sucho a stav nedostatku vody, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu sucha a stavu nedostatku vody a v období bezprostředně následujícím, včetně organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před suchem a stavem nedostatku vody.

Orgány pro sucho se při své činnosti řídí plány pro sucho

 

V období, kdy není vyhlášen stav nedostatku vody, jsou těmito orgány vodoprávní úřady: 

a) obecní úřady a újezdní úřady na území vojenských újezdů 7 | 34 

b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

c) krajské úřady 

d) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad 


V období, kdy je vyhlášen stav nedostatku vody, jsou těmito orgány: 

a) krajské komise pro sucho ve spolupráci s vodoprávními úřady 

b) ústřední komise pro sucho 

 

(Zdroj: Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody)