AKTUALITY

Vyhlášení dotačních programů Libereckého kraje!

19. 12. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 630/23/ZK vyhlášení programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v roce 2024 s předpokládanou finanční alokací 15.000.000 Kč.

Program je zahájen od 1.2.2024 a bude ukončen 1.4.2024.

Více informací zde: https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

 

Porovnejte změny!

Testujeme novou funkcionalitu na našich mapách: porovnání 2 družicových snímků za různá časová období a podle různých měřítek. Funkci najdete zde: https://sucho.kraj-lbc.cz/mapa-dev . Na obrázku níže vidíte, jak může vypadat výsledek při porovnání 2 snímků s časovým odstupem 4 roky. Zde se projevily přípravy nových sjezdovek na Ještědu. 

Jak na to?

  1. Najdu si zájmovou lokalitu a zde si území vyberu prostřednictvím uživatelské grafiky (ikona vlevo nahoře v mapovém oknu)
  2. Na záložce Družicové snímky  (vpravo pod stromem vrstev) - si vyberu dva snímky, oba si mohu zobrazit, aby se vyloučily "zamračené" snímky.
  3. Vyberu index k porovnání (info o indexex například zde: https://sucho.kraj-lbc.cz/vegetacni-indexy) - v analýze výše byl použitý vegetační index NDVI
  4. Zaškrtnu okénko - Podle uživatelské grafiky, čím omezíme oblast výpočtu, aby netrval příliš dlouho.
  5. Dám spočítat
  6. K výsledku si mohu přidat například letecký snímek pro zpřesnění lokalizace, případně pro vizuální ověření výsledku letecké snímky z daných časových období (vyberu je "klasicky" zaškrtnutím vrstvy ze skupily Letecké snímky ve stromě vrstev.

 

Sucho a retence vody

Portál Sucho a retence vody v krajině si klade za cíl shromáždit dostupné podklady k vyhodnocování situace v Libereckém kraji.

Vedle našich zaběhlých mapovým úloh se vztahem k životnímu prostředí, publikovaných prostřednictvím geoportálu  (https://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy) a povodňového portálu (https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy ) připravujeme tuto mapovou aplikaci, která bude mít ústřední témata: půda, sucho, retence vody v krajině.

Aplikace bude kromě obecného přehledu sloužit jako podklad pro hodnocení žádostí o dotace z grantového fondu Libereckého kraje na téma podpory retence vody v krajině

Video retence vody v krajině

Co pro podporu retence vody v krajině dělá Liberecký kraj?
Aktuálně například spustil dotační program: Podpora retence vody v krajině.

 

Komise pro adaptaci na změnu klimatu

Byla zřízena usnesením Rady Libereckého kraje č. 207/VI/20/RK dne 1. 12. 2020 jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro systematické řešení problematiky změny klimatu, s cílem zvýšit připravenost Libereckého kraje na projevy změny kliamtu. Předmětem činnosti je i koordinace naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

Stránky komise (statut, jednací řád, seznam členů, termíny jednání)

  

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody 

Na základě znění novely č. 544/2020 zákona č. 254/2001 Sb. bude pro území Libereckého kraje zpracován tzv. „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje". Informace o tvorbě tohoto  „Plánu pro sucho" najdete také na tomto webu: https://sucho.kraj-lbc.cz/plan-pro-sucho

Mapa pro Akční plán adaptace na změnu klimatu

Nově najdete na portále sucho mapovou kompozici doplňující studii "Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje".

Mapa akčního plánu

Mapa akčního plánu adaptace na změnu klimatu

 

 

 

Jak s portálem pracovat?

Podívejte se na krátké prezentační video s ukázkou možností některých nových funkcí (přidání družicového snímku, přidání mapové služby s podporou Web Mercator...).

 

Co najdete na portále

Připravili jsme pro vás zajímavé mapové úlohy. V mapách například najdete:


mapovou úlohu věnovanou půdám a databázi LPIS


data věnované analýze povrchu - digitální model reliéfu a povrchu, sklonitost terénu, expozici terénu...


družicové snímky z družice Sentinel 2A za období 2017-2020, včetně možnosti výpočtu různých vegetačních indexů (NDVI, NDWI,...)

Animace srážek - den po dni, od 1.1.2020  - úhrnné hodnoty srážek za 24 hodin. Nezapomeňte spustit animaci vpravo nahoře v mapě.